Vedení účetnictví:
na začátku spolupráce: pořízení a založení počátečních stavů účtů;
v průběhu spolupráce: průběžné zaúčtování prvotních dokladů a kontrola již pořízených záznamů, zpracování podkladů pro záznamní povinnost DPH, vyhotovení interních dokladů (standardně), agenda dlouhodobého majetku, pravidelné přehledy stavu pohledávek a závazků, dokladová inventarizace účtů k rozvahovému dni;
zákonné výkazy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
sestavení roční účetní závěrky

Daňová přiznání:
Na základě informací a dokladů, které nám poskytnete a na základě výše uvedených zpracovaných dat připravíme a vyhotovíme všechny standardní zákonem stanovené výkazy a odpovídající daňová přiznání včetně jejich podání (jako jsou např.: DPH přiznání, přiznání k dani silniční, přiznání k dani právnických osob, vyúčtování daně ze závislé činnosti, přiznání k dani z nemovitosti, hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou aj.)

Ostatní služby:
Nedílnou součástí účetnictví jsou i účetní postupy a metody. Jejich aplikace a zvolení správného postupu vychází často z typu samotné činnosti klienta nebo vzniklých událostí v účetnictví klienta. Z tohoto důvodu je tato část projednávána s klientem odděleně v rámci našich konzultačních a ostatních služeb.

Dílčí části účetnictví, jako je např. kalkulace a vyúčtování cestovních náhrad, odsouhlasení vzájemného stavu pohledávek a závazků k rozvahovému dni, protokoly o zařazení a vyřazení majetku a provedení inventury, střediskové účetnictví apod., jsou zpracovány na základě žádosti klienta nebo našeho doporučení a poskytujeme je v rámci našich ostatních převážně administrativních služeb.

Pro klienty OSVČ podnikajících na základě živnostenského oprávnění, pokud nemají zákonnou povinnost vedení účetnictví nebo z důvodu vlastního rozhodnutí, zpracujeme kompletně daňovou evidenci včetně daňových přiznání a ročních přehledů vyúčtování pojistného pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.

Nabízíme i další související služby jako jsou konzultace, administrativní činnosti (např. vyhotovení a zasílání různých reportů a přehledů pro řídící členy společností v češtině i angličtině, tzv. měsíční nepovinnou závěrku účtů s ohledem na časové rozlišení, sestavení interních předpisů apod.)